Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten o

Onderwijs
algemeen
Voor de PvdJ is onderwijs een van de belangrijkste standpunten. Aan het onderwijs in Nederland kan nog veel verbeterd worden. De kijk op onderwijs vanuit de samenleving is de afgelopen jaren sterk veranderd. Voorheen was onderwijs een voorbereiding op de beroepspraktijk en was het leren van een vak het belangrijkste doel. Tegenwoordig heeft het onderwijs, met name het basis- en middelbaar onderwijs, veel meer een opvoedkundige rol. De PvdJ wil dit graag bevorderen en vind dan ook dat er van jongs af aan meer voorlichting gegeven moet worden over het functioneren van de maatschappij. Dit is vooral van belang om mensen met verschillende etnische achtergronden, geloofsovertuigingen en denkwijze beter te begrijpen en vooral te respecteren. De PvdJ ziet hierin een kans om op scholen de basis te leggen voor een respectvollere maatschappij.

Basisonderwijs

De jongere kinderen dienen de aandacht te krijgen die ze verdienen. Het huidige systeem is nog teveel gericht op de modale leerling. Uitzonderlijke leerlingen, bijvoorbeeld met hoge intelligentie of dyslexie krijgen in de ogen van de PvdJ nog te weinig specifieke aandacht waardoor het voor deze kinderen moeilijker word goed te functioneren in de maatschappij en kan tot latere leeftijd tot problemen lijden. Hier moet dus wat aan worden gedaan vind de PvdJ. De oplossing is dat de klassen kleiner worden (tot maximaal 20 leerlingen per klas) om zo de juiste aandacht te geven aan elk kind omdat ze die kans verdienen. In Nederland komt het nog te vaak voor dat er pas op latere leeftijd wordt ontdekt dat een kind dyslexie heeft. De PvdJ vindt dat hier beter naar toe gekeken moet worden. De basisscholen moeten eerder een test afnemen, als ze vermoeden dat een kind dyslexie heeft.

Middelbaar onderwijs
De PvdJ is van mening dat een leerling tijdens zijn middelbare schooltijd een zeer belangrijke fase in zijn leven meemaakt op sociaal en maatschappelijk vlak. De PvdJ vind dat hier extra aandacht aan besteed moet worden door middel van bijvoorbeeld het verplicht stellen van maatschappijleer als examenvak en het organiseren van debatmomenten. Uit enquête die wij af hebben genomen op een middelbare school blijkt dat meer dan de helft niet weet op welke partij hij/zij moet stemmen, omdat ze niet genoeg weten over de politiek. Er bleek ook uit dat veel kinderen zouden stemmen op de partij waarvoor hun ouders kiezen. De jeugd is de toekomst. De PvdJ vindt het belangrijk dat de jongeren meer komen te weten over de politiek. Wij vinden ook dat zij hun eigen keuze moeten kunnen maken op welke partij zij stemmen, zonder de mening van hun ouders over te nemen. De PvdJ wilt dat er veel over de verschillende politieke partijen wordt verteld in de maatschappijleer lessen. Hierdoor denkt de PvdJ dat er meer jongeren zullen gaan stemmen, als ze 18 worden.  

De middelbare school periode is volgens de mening van de PvdJ ook uitermate geschikt om leerlingen beter voor te lichten over zaken als seks, verschillende culturen en geloofsovertuigingen en politieke meningen, met als doen een maatschappij te creëren waar meer respect is voor de medemens.

Er is een nieuw onderwijs systeem ingevoerd op een aantal middelbare scholen. Dit systeem is er op gericht om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken. Dit nieuwe onderwijs heeft volgens de PvdJ een aantal goede kanten, maar zeker ook een aantal slechte kanten. Die nieuwe systeem is een goede voorbereiding op een vervolgopleiding. Je hoort vaak van studenten dat zij in het diepe worden gegooid zodra zij aan hun vervolgopleiding beginnen. Toch kan je leerlingen op een middelbare school niet zo vrij laten. De PvdJ wilt dat er nog wel een strenge op het huiswerk moet worden uitgevoerd en dat er meer lesuren terug moeten komen. De leerlingen moeten hierdoor het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan en dat ze weldegelijk worden geholpen als ze het allemaal niet meer zien zitten, door bijvoorbeeld flinke achterstanden. De leerlingen dienen goed in de gaten te worden gehouden door leraren en/of mentoren. De PvdJ wilt het niet het nieuwe onderwijs verplicht instellen, scholen moeten dit zelf kunnen beslissen.

Studeren

Studeren is de laatste fase in het onderwijstraject van een mens. De PvdJ vind dan ook dat de student goed voorbereid moet worden op een bestaan na zijn studententijd. Om deze stap te vereenvoudigen stimuleert de PvdJ onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om nauwer samen te werken en meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld stages te genereren. Tevens vind de PvdJ dat jongeren meer gestimuleerd moeten worden om door te studeren en het schooluitval te verminderen. Dit kan onder andere door het herinvoeren van een 24/7 ov-studentenkaart en de kosten voor een studentenkamer te verlagen. Grote studentensteden moeten ook meer doen om het tekort aan studentenkamers te verminderen waardoor het probleem van de woekerprijzen voor een studentenkamer ook af zal nemen.

Hoewel alle veranderingen aan het huidige onderwijssysteem vooral geld kosten vind de PvdJ het toch van groot belang dat deze investering gedaan wordt, aangezien hier later de vruchten van geplukt kunnen worden. Een welvarend land begint bij goed onderwijs.