Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten j

J.

Jeugdgevangenissen

In Nederland zijn al veel jongeren in aanraking gekomen met de politie. Vaak zijn het kleine dingen, daarom is PvdJ een voorstander voor Bureau Halt, op deze manier krijgen jongeren een alternatieve straf.  De PvdJ vindt dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het sturen van jongeren naar een jeugdgevangenis, want zoals iedereen weet ontplooit ieder kind zich anders in eenzelfde situatie. Alternatief straffen is daarom een van de dingen die PvdJ liever gebruikt bij jongeren, ernstige delicten moeten uiteraard goed bekeken worden en mag de mogelijkheid absoluut openstaan voor een gevangenisstraf. De PvdJ vindt dat jongeren meer leren van een alternatieve straf dan van een gevangenisstraf.

Momenteel bestaan jeugdgevangenissen uit jongeren die hun straf uitzitten, jongeren die thuis verwaarloosd worden en jongeren die geestelijk niet in orde zijn, hier wil de PvdJ verandering in brengen. Deze kinderen zitten namelijk om verschillende redenen in de gevangenis, op deze manier zou het er op neer komen dat jongeren die thuis verwaarloosd zijn op dezelfde plek terecht zouden komen als jongeren die een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen. Jonge kinderen zullen hier een verkeerd beeld van krijgen en de mogelijkheid bestaat de andere jongeren verkeerde invloed zullen uitoefenen op de jongeren. Maar vooral voor kinderen die geestelijk niet in orde zijn is het noodzakelijk dat die een eigen, aparte inrichting krijgen zodat de volledige aandacht gaat naar die kinderen. Er moet voorkomen worden dat kinderen zich minderwaardig gaan voelen, die kans is groot als je ‘stoute’ en ‘brave’ kinderen samen een heropvoeding geeft, deze kinderen hebben binnen de jeugdgevangenis andere rechten en op deze manier kan een kind zich achtergesteld gaan voelen.

Verder moeten de jongeren die een straf uitzitten in de gevangenis, maar ook de jongeren die een alternatieve straf hebben, laten begrijpen en duidelijk maken wat ze fout hebben gedaan en waarom ze het gedaan hebben.

 

Jeugdstrafrecht

De PvdJ vindt dat jongeren op een andere manier vervolgd moeten worden dat volwassen, gelukkig is er dan ook het Jeugdstrafrecht. Bureau Halt is hier een groot onderdeel van, Bureau Halt is een organisatie die jongeren een alternatieve straf oplegt nadat ze in aanraking zijn gekomen met de politie, als ze iets fout gedaan hebben. Wanneer jongeren naar Bureau Halt worden gestuurd gaat het vaak maar over kleine dingen zoals graffiti spuiten. Bureau Halt en het Jeugdstrafrecht gelden voor kinderen van 12 tot 18 jaar, de PvdJ is het ermee eens dat kinderen onder de 12 jaar nog niet voor de rechten hoeven te verschijnen. Jongeren van de leeftijd van 16 en 17 jaar moeten wel het volwassenenstrafrecht worden berecht als het gaat om een ernstig strafbaar feit, als de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft of als de omstandigheden waaronder het strafbare feit is begaan daar aanleiding toe heeft. Andersom geldt dat volwassenen van 18 tot 21 jaar met het jeugdstrafrecht berecht kunnen worden als de persoonlijkheid en de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Verder vindt de PvdJ dat er bij elke zwaar of licht delict een duidelijk, informatief gesprek moet worden gehouden waaruit kan worden opgemaakt of de desbetreffende persoon zich positief heeft ontwikkeld.

 

Jeugdwerkloosheid

De Partij van de Jongeren wil pas dat jongeren met een vwo of havo diploma kunnen starten op de arbeidsmarkt of een mbo-opleiding hebben afgerond. Volgens de PvdJ zijn leerlingen die hier niet aan voldoen nog te jong en onervaren waardoor er een grote kans op jeugdwerkloosheid kan ontstaan. Als jongeren de stap tussen school en arbeidsmarkt missen is de kans groot op een langdurige werkloosheid. In het begin zullen de jongeren zonder startkwalificatie aan de slag kunnen, maar het risico is groot dat ze later uit het arbeidsproces zullen vallen omdat ze niet gekwalificeerd zijn.

Door meer begeleiding en controle op de jongeren kan er voorkomen worden dat er verzuiming van school ontstaat. De overheid zal er meer geld voor moeten uittrekken zodat er goede begeleiding kan worden gegeven, vooral aan de jongeren die dreigen tot verzuiming van school. Wanneer jongeren ongemotiveerd raken, door bijvoorbeeld achterstanden, pesterijen of onvoldoende resultaten, zullen ze eerder de stap zetten tot het verlaten van de middelbare school. In het nieuwe onderwijs systeem moet er daarom ook veranderingen worden doorgevoerd. Het is momenteel voor leraren en/of mentoren te onoverzichtelijk hoe de leerlingen ervoor staan en of er sprake zijn van achterstanden. Hierdoor zullen leerlingen de handdoek sneller in de ring gooien, met als gevolg dat er jeugdwerkloosheid ontstaat. Als leerlingen overwegen voortijdig school te verlaten moet hier duidelijke informatie, gesprekken en afspraken over worden gemaakt, op deze manier is er nog een mogelijkheid om de leerling ervan te overtuigen zijn of haar school af te maken.